Etusivu

Sivurakenne

Tekijät 

Tutkiva oppiminen

Yhdessäoppiminen

Jaettu asiantuntijuus

Opettajasta ohjaajaksi

Tutkivan verkko-oppimisen taitojen kehittäminen

Arviointi

Tutkiva verkko-oppiminen


Etusivu

Tutkiva verkko-oppiminen tarkoittaa yhteisöllistä ongelmanratkaisua ja tiedonrakentelua verkkoteknologian avulla. Oppimisen lähtökohta on tutkimusongelma, joka pohjautuu oppijoiden ennakkokäsityksiin ja aiempiin tietoihin. Tietoa tutkitaan, tuotetaan ja jaetaan yhdessä. Erilaiset verkko-oppimisympäristöt soveltuvat hyvin tällaisen ongelmalähtöisen ja tietoa rakentelevan keskustelun välineeksi.

Tutkivan verkko-oppimisen taustalla on tutkivan oppimisen pedagoginen malli. Tässä materiaalissa esitellään tutkivan oppimisen mallin keskeisiä osa-alueita, joita ovat tutkivan oppimisen prosessi, jaettu asiantuntijuus, yhdessäoppiminen, opettajan roolin muuttuminen, verkko-oppimisen valmiudet ja arviointi.

Tietoyhteiskunta

Verkkoteknologian hyödyntäminen opetuksessa ja erilaiset virtuaaliset oppimisympäristöt ovat ajankohtaisia aiheita nykyisessä koulutuskeskustelussa. Sellaiset käsitteet kuin tietoyhteiskunta, informaatiotulva ja medialukutaito toistuvat usein. 

Informaatiotulva ja yhteiskunnan muutos tietoyhteiskunnaksi on muuttanut suhdettamme tietoon ja sen tuottamiseen. Informaation määrä lisääntyy ja tieto muuttuu jatkuvasti. Informaatio on entistä useammin hahmoton ja epämääräinen asiakokonaisuus. Sitä ei voi hyödyntää sellaisenaan. Informaatiota täytyy osata etsiä, tulkita, muokata ja kehittää, jotta se muuttuisi yksilön omaksumaksi tiedoksi ja jotta sitä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi tietyn ongelman ratkaisussa.

Nyky-yhteiskunnan työelämän piirteitä ovat tiimityöskentely ja erilaiset projektitehtävät. Ne eivät ole vain trendi-ilmiöitä, vaan niiden taustalla on todellinen tarve. Tiedon käsitteleminen on aiempaa monimutkaisempaa ja haasteellista. Työtehtävät ja niissä ratkaistavat ongelmat ovat niin monimutkaisia, ettei niiden ratkaisemiseksi riitä yhden ihmisen tieto ja osaaminen. 

Tiimityö ja asiantuntijuuden jakaminen on välttämätöntä. Niiden tavoitteena on yhdistää monen eri ihmisen tieto ja taito ongelman ratkaisemiseksi. Yhdessä tutkimalla ja tuottamalla saadaan laadukasta tietoa ongelman ratkaisemiseksi.

Tietoyhteiskunta ja koulu

Tutkivan verkko-oppimisen taustalla on ajatus siitä, että oppilaiden tulisi jo kouluaikana saada kokemusta siitä, millaista on oppiminen ja tiedon tuottaminen asiantuntijan näkökulmasta. 

Tutkivan oppimisen lähtökohtana on aito ongelma. Sen ratkaiseminen yhdessä toisten kanssa johtaa syvempään ymmärrykseen ja hyödylliseen tietoon. 

Tutkivan verkko-oppimisen hyödyntäminen opetuksessa tarjoaa parhaimmillaan mahdollisuuden rakentaa sellainen oppimisympäristö, jossa opitaan sekä tietoa että tiedon käsittelyn ja tuottamisen taitoa.

Parhaimmillaan tutkivan verkko-oppimisen kohteena oleva ongelma

  • pohjautuu tietyn aineen opetussuunnitelman keskeisiin asioihin
  • on niin monimutkainen, että sen ratkaisemiseksi tarvitaan todellista sitoutumista ryhmän työskentelyyn.
Tutkivan verkko-oppimisen avulla voi toteuttaa koulun perustehtävää, mutta myös kehittää tulevaisuuden kansalaisilta vaadittavia tiedon hallinnan taitoa. Tämä vaatii muutosta sekä opettajan työssä että opetuskulttuurissa.

Tiedonhallinta on entistä tärkeämpää sekä yhteiskunnassa että työelämässä. Pelkkä valmiin tiedon omaksuminen ei riitä, vaan uutta tietoa täytyy osata hankkia, muokata ja tuottaa. Tulevaisuuden kansalaisilta odotetaan syvällistä asiantuntijatietoa, itseohjautuvuutta, kehittyneitä ongelmanratkaisutaitoja ja lisäksi kykyä uusien innovaatioiden kehittelyyn sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.
 

Sivun alkuun


© Jenni Collin, Kati Korhonen, Laura Penttinen ja Virve Vakiala 2003

Sivut on päivitetty 8.10.2003